Personvernerklæring

GDPR. Personvernerklæring. Bruk av personopplysninger.

GDPR Sandefjord Tannhelse AS
Organisasjonsnr.: 987 183 764

Personvern og behandling av personopplysninger
Vi er underlagt pasientbehandlingsloven, og har absolutt taushetsplikt om den informasjon vi blir gitt i forbindelse med pasientbehandling hos oss.

Når du er i kontakt med oss som pasient eller kunde, vil vi behandle dine personopplysninger som du gir oss, på en formålstjenlig måte. Vi vil derfor informere om hvordan vi håndterer og hva vi bruker dine personopplysninger til, og dine rettigheter knyttet til hvordan vi håndterer dine personopplysninger.
Hvorfor, og hvilke personopplysninger innhenter vi.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
1. Ved oppretting av journal og kundeforhold, og i forbindelse med at vi behandler pasienter. Dette gjøres med våre pasiewnters aksept når kundeforhold opprettes. Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
2. For å besvare henvendelser som kommer inn til oss. Personalia; Navn, adresse, telefonnummer,
e-postadresse, helseopplysninger og eventuelt andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss, for å kunne hjelpe deg på best mulig måte ved vår behandling og for å hjelpe deg i forhold til mulige rettigheter ved andre instanser.

Utlevering av personopplysninger til andre.
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Dette kan være etter avtale med deg om henvisning til andre samarbeidende helseinstitusjoner, bestilling av tannteknisk arbeid, ved refusjonskrav til Helfo, ved regnskapsførsel hos regnskapsbyrå eller revisor, eller etter andre lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Tidsperspektiv for oppbevaring av personopplysninger.
Helseopplysninger skal oppbevares til det ikke lenger antas å bli bruk for dem.
Hvis opplysningene deretter ikke skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning,
skal de slettes, jfr. Pasientjournalloven § 25, eller helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.
Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er formålstjenlig for det formål personopplysningene ble samlet inn til.
Dette betyr at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke kan slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.
Dine rettigheter ved vår behandling av dine personopplysninger.
Pasienter har rett til innsyn eller kopi av journal, jfr pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.
Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44,
jfr. journalforskriften § 14 mv.
Du har for øvrig rett til innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Dette finner du mer utfyllende opplysninger om på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å bruke dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger nedenfor. Vi vil svare din henvendelse til oss snarest, og senest innen 30 dager.
Du må identifisere deg og oppgi eventuell ytterligere informasjon før du kan bruke dine rettigheter overfor oss. Dette er for din sikkerhet, slik at personopplysninger ikke havner på avveie. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, og det gjøres ved å ta kontakt med oss.

Klagerett
Hvis du mener behandlingen av dine personopplysninger ikke stemmer med gitt informasjon, eller du mener vi bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.
Du finner mer informasjon om hvordan på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer
Ved endring av våre tjenester, eller endring i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i den her gitte informasjon. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil du bli gjort oppmerksom på disse forandringene.
Forøvrig vil oppdatert informasjon være tilgjengelig på vår nettside.

Ansvarlig for vern om personopplysningene vi behandler er;
Spesialisttannlege og praksiseier Arnt Helge Dybvik
Du kan kontakte oss på følgende måte, hvis du har spørsmål vedrørende vår bruk av dine personopplysninger:

Adresse: Aagaards Plass 1, 3211 Sandefjord
E-post: post@sandefjordtannhelse.no Tlf. 33 44 60 30